meedea, teksty z kwietnia 2012 roku

29 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Z wiekiem ewo­luuje samoświadomość. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 kwietnia 2012, 19:08

Po­goda ducha ma to do siebie, że prze­nika pro­mieniami ciepła i schładza krop­la­mi łez. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 kwietnia 2012, 19:23

W czte­ry oczy z życiem. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 kwietnia 2012, 21:34

Przewrotnie


W związku między ludźmi po­win­no być dob­rze, gdy by­wa źle. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 kwietnia 2012, 07:43

Miłość la­biryn­tem pełnym pros­tych zakrętów i kraks emocjonalnych. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 26 kwietnia 2012, 10:01

Za­burzo­ny rytm ser­ca gdy obi­ja się o krawędzie gasnącej nadziei. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 25 kwietnia 2012, 18:33

W ho­mosek­sualiz­mie fas­cy­nuje mnie to jak bar­dzo pot­ra­fi być uta­jony i z jaką siłą wy­bucha gdy budzi się praw­dzi­wa natura. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 kwietnia 2012, 20:12

Niektórzy pre­zen­tują roszcze­niową pos­tawę wo­bec świata, a jed­nocześnie wy­cofaną wo­bec włas­nych zobowiązań.


Zain­spi­rowa­ne roz­mową z pe­dago­giem specjalnym 

myśl
zebrała 46 fiszek • 23 kwietnia 2012, 21:16

Każdy dzień ocze­kiwa­nia na szczęście, jest jak ko­lej­na łopat­ka pias­ku gasząca og­nisko zapału.

Dedykowane. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 kwietnia 2012, 18:30

Ludzka bez­radność niejed­nokrot­nie porówny­wal­na z bólem fizycznym. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 kwietnia 2012, 09:31

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]