meedea, teksty z sierpnia 2011 roku

31 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Zro­zumiałam, że luk­sus pot­ra­fi przysłonić bo­gac­two życia codzien­ne­go, jak uśmiech przy­jaciela na mój widok.Uciekłam... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 31 sierpnia 2011, 07:29

Jakże ważna jest równo­waga po­między miłością do sa­mego siebie a kocha­niem Ciebie przez innych. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 30 sierpnia 2011, 10:10

Dieta Oczyszczająca

Kołysze się mo­ja wolność
na nit­kach decyzji
podjętej ser­cem co umierało.

Pod­muchem wiat­ru mus­ka ciszę
co w duszy usiadła
by spocząć.

Wspar­cie budzi kobiecość
os­nutą opo­wieścią o tym, że "być może".
Kłoci się ciało z rozsądkiem
o pier­wszeństwo zmysłów.

Wyp­lu­wam skraw­ki potrzeb
o sma­ku pragnienia
by uga­sić je mogły Twe dłonie. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 29 sierpnia 2011, 08:19

Cza­sem war­to usiąść w prze­ciągu by wy­wiet­rzyć duszę z obojętności. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 28 sierpnia 2011, 10:33

Piękna ko­bietę cechu­je mądrość, zmysłowość i pew­ność siebie.


De­dyko­wane: Pięknym kobietom. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 27 sierpnia 2011, 08:51

Forma

Bo wszys­tko jest niczym w sto­sun­ku do formy.
W kształcie trójkąta.
W za­rysie li­tery "F".
Tu i tam.
Po przecinku,
Który nie ma pra­wa istnienia
I
Po kropce,
Która po­win­na być tu.
Forma.
W strofach.
W ryt­mie po cichu.
W porówna­niach bez znaczenia.
Nie z [...] — czytaj całość

wiersz • 26 sierpnia 2011, 08:00

Nie jest sztuką wyg­rać w dys­kusji na argumenty.
Zwy­cięzcą ten, kto choć przez mo­ment da do myśle­nia swe­mu rozmówcy. 

myśl dnia z 18 sierpnia 2013 roku
zebrała 81 fiszek • 25 sierpnia 2011, 08:30

Kulinarnie

Niektórym ludziom ta­kie słowa jak "przep­raszam" i "dziękuję" wyjątko­wo nie smakują. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 24 sierpnia 2011, 09:31

Mar­nieje Ko­bieta żyjąca ok­rucha­mi szczęścia Mężczyzny. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 23 sierpnia 2011, 20:02

Z doświadczeńNaj­szczer­szym kłam­stwem nie oszu­kasz in­tuic­ji serca. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 22 sierpnia 2011, 09:23

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]