meedea, strona 4

909 tekstów – auto­rem jest meedea.

Dla wewnętrzne­go spo­koju trze­ba wrócić do miej­sca, gdzie ser­ce kiedyś oszalało.

Po mo­jej sen­ty­men­talnej podróży do miej­sca z 15 lat. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2016, 12:04

Ma­nipu­lac­ja tworze­niem re­lac­ji ze światem, ludźmi i z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 sierpnia 2016, 12:42

Współczes­ny kop­ciu­szek od­dziela emoc­je od faktów. Na ba­lu tańczy z pot­rzebą. Mi­mo to, często gu­bi siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 sierpnia 2016, 13:01

Łat­wiej uwie­rzyć w pot­wo­ry chodzące po świecie, niż te za­mie­szkujące w nas. 

myśl dnia z 8 sierpnia 2016 roku
zebrała 17 fiszek • 3 lutego 2016, 08:30

Nadzieja to naj­gor­sze co można dać dziec­ku jeśli na tym się poprzestaje. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2016, 19:14

Naj­lep­sze co nas może spot­kać to możli­wość pra­cy nad czymś co wy­maga wysiłku.

De­dyko­wane: Moim uczniom. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2016, 12:16

Zes­ta­wienie dogłębnej wie­dzy o so­bie z po­wie­rzchowną widzą o in­nych często wy­pada na naszą niekorzyść. Jed­nak od cza­su do czas los uświada­mia mi bez­ce­remo­nial­nie, że tak nap­rawdę mo­je prob­le­my to naj­lep­sze, co mnie w życiu spotkało.
R.B


Fas­cy­nac­ja. Mo­ja fascynacja. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 stycznia 2016, 22:22

Szczęście nie po­lega na tym, żeby zdo­być, to cze­go prag­niesz. Po­lega na tym, żeby pragnąć to, co już masz.
R.B. 

myśl dnia z 3 lutego 2016 roku
zebrała 15 fiszek • 3 stycznia 2016, 12:51

Praw­dzi­we piekło to nieuda­ne życie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 grudnia 2015, 22:01

Cza­sem łat­wiej dojść do po­rozu­mienia w dużych spra­wach niż przy drobiazgach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 grudnia 2015, 10:37

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]