meedea, teksty znajomych

4733 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

"Dziadek do orzechów"...

... kiedyś służył tyl­ko ludziom star­szym... później po­jawiła się Pep­si i Coca-Cola...
 

myśl • przedwczoraj, 12:35

... wolę żyć "uśmie­chem hu­mani­taryz­mu", niż "cier­pieniem świętości"... to ta­kie ego­cen­tryczne dążyć do świętości...


in­sp: Eazy... 

myśl • 20 października 2017, 15:59

... i tyl­ko "wiara w nieomyl­ność" us­krzyd­la każde­go Ika­ra i (PiS)klaka... 

anegdota • 20 października 2017, 09:51

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz • 18 października 2017, 20:19

Spla­miłeś mi usta
cząstką goryczy,
śmierć spi­ja się sama. 

myśl • 17 października 2017, 18:39

... bo z prawdą jak z ko­bietą... in­na gdy się "wy­daje", in­na gdy się "wyda"... 

aforyzm • 16 października 2017, 07:39

... kto żyje przeszłością i boi się przyszłości, ten mar­nu­je szan­se społeczeństwa... 

myśl • 12 października 2017, 15:09

... wycho­waw­ca sięgający po dys­cyplinę sam siebie os­karża, sam się przyz­na­je... przyz­na­je, że jest na ba­kier z pe­dago­giką... że jest do ba­ni ja­ko wychowawca... 

myśl • 11 października 2017, 12:12

Mówią na Twoim miej­scu, choć nikt na nim nie stanął.

hi­pok­ryzja słów. 

myśl • 3 października 2017, 20:42

... posłuszeństwo niewias­ty wo­bec męża to wiel­kie wyz­wa­nie... dla niego, nie dla niej... 

aforyzm • 3 października 2017, 16:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja