meedea, teksty z marca 2011 roku

23 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest meedea.

Praw­dzi­wa miłość to­leru­je in­dy­widual­ność i posza­nowa­nie włas­nych sfer życia. Sztuczna na­tomiast nie. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 31 marca 2011, 12:22

Nis­ko upa­da ktoś, kto chce się wspiąć zbyt wysoko. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 30 marca 2011, 09:35

Cza­sem do­tyk ko­biety sma­kuje jak za­pach kro­pel pier­wsze­go wiosen­ne­go deszczu.
Ku czci zmysłom. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 29 marca 2011, 10:26

Chciałabym aby mężczyz­na w ciągu jed­nej do­by wy­depi­lował so­bie no­gi i li­nię bi­kini, zro­bił per­fekcyj­ny ma­kijaż, zakręcił włosy na lo­ki, założył sta­nik z fiszbi­nami, pończochy i bu­ty na kil­ko­cen­ty­met­ro­wej szpil­ce, spa­cero­wał jak mo­del­ka po wy­biegu, wbił się w kos­tium w roz­mia­rze 38 i po­wie­dział "ro­zumiem Cię kochanie".P.s. Uwiel­biam być ko­bietą ;) 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 marca 2011, 12:59

Og­romny urok życia po­lega na wyz­wa­niach, które po­dej­mu­jemy i którym następnie od­da­jemy się z całym zaangażowaniem. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 marca 2011, 23:00

By­wają ludzie bez­gra­nicznie uza­leżnieni od od wi­zerun­ku, ja­ki po­kazują na zewnątrz. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 26 marca 2011, 17:02

To nie kom­ple­men­ty mężczyzn wzbudzają u nas eufo­rię, a słowa pochwały z ust ko­biet są cenną wartością.


(Naj­częściej to ko­bieta obiek­tywnie oce­nia styl i szyk dru­giej kobiety). 

myśl
zebrała 40 fiszek • 25 marca 2011, 09:03

Og­ra­nicza nas czas i kompleksy. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 24 marca 2011, 10:38

Sek­sa­pil ko­biety ułat­wia ko­muni­kację z mężczyzną.


(Ona mówi, on tyl­ko pat­rzy) ;) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 21 marca 2011, 20:33

Z sfrus­tro­waną ko­bietą jak z og­niem ...
Nie ig­raj, bo się poparzysz! 

myśl
zebrała 41 fiszek • 19 marca 2011, 19:23

meedea

Nie ma mnie w miejscach, w których chcielibyście abym była...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

meedea

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

2 września 2017, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 22:45meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 15:17meedea sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:35JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 14:00JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]

31 sierpnia 2017, 13:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Życzę Wam dużo dob­re­go [...]